Organisatie

Eten verbindt. Participeren werkt. Samen versterkt.

De Participatie Keuken organiseert ontmoetingen die smaken naar meer… Voor iedereen en altijd handelend vanuit de uitdagingen op eenzaamheid, armoede en integratie

De Stichting Participatie Keuken is een organisatie voor positieve impact op mens en maatschappij. Het bestaansrecht is het vergroten en inzichtelijk maken van verandering in veerkracht bij zoveel mogelijk mensen, resulterend in meer sociale samenhang en participatie.

Missie – Veerkracht vergroten

Onze missie is het vergroten van de maatschappelijk veerkracht via ontmoetingen die smaken naar meer. We dragen bij met onze activiteiten aan een duurzame en inclusieve samenleving door het bevorderen van gezondheid, welzijn en participatie. Onze visie is het vergroten en meetbaar maken van verandering in veerkracht bij zoveel mogelijk mensen, resulterend in meer sociale samenhang en participatie binnen groepen en in wijken. Dat mensen gezien worden, er niet meer alleen voor staan, meedoen en van waarde zijn voor de maatschappij. Het is bedoeld voor iedereen en handelend vanuit de uitdagingen op eenzaamheid, armoede en integratie. We staan er voor om samen met partners meer saamhorigheid te creëen door activiteiten die met eten en drinken van doen hebben. Omdat we geloven dat eten verbindt, participeren werkt en samen doen versterkt.

Doelstelling – Het Participatie Keuken Effect

Liefdevol, verrassend en daadkrachtig willen we met onze activiteiten het participatie keuken effect mogelijk maken. Vanuit het inzicht dat ieder mens zich gezien, gehoord en gewaardeerd wil voelen, stimuleren, activeren en begeleiden wij mensen door het uitvoeren van culturele en culinaire activiteiten. Dit doen we samen partners. De activiteiten maken we mogelijk via drie concepten: Sociaal Stadscafé, Sociaal Stadsrestaurant en Aanschuiftafels. Er wordt binnen de kernactiviteiten altijd gehandeld vanuit de drie uitdagingen:
• Wegnemen van eenzaamheid door onderling contact te stimuleren;
• Wegnemen van armoede door tijdelijk ondersteunen en zelfredzaamheid aanmoedigen;
• Bevorderen van integratie door volwaardig en gelijkwaardig deelnemen.

Dit doen we altijd in samenwerking met de wijk, bewoners en partners. Deze combinatie zal voor mensen leiden tot een omvangrijker netwerk, betere kansen op de arbeidsmarkt en creëert collectieve zelfredzaamheid. SAMEN leven. Dit noemen wij het Participatie Keuken effect.

Organisatie

De organisatie is een Stichting statutair opgericht in juni 2020 met KVK nummer 78698804 door Ben Lachhab, Roy Rodgers en Mireille van Gorkum.
De organisatie wordt inmiddels geleid door een onafhankelijk toezichthoudend drie-koppig bestuur en een twee-koppige directie voor de dagelijkse aansturing. Activiteiten worden begeleid en gerealiseerd door de directie, mensen die deeltijd werken en door de inzet van vrijwilligers.

Bestuur

Een onfhankelijk toezichthoudend bestuur is onbezoldigd en bestaat uit 3 personen.

Voorzitter: dhr R. Rodgers
Penningmeester: dhr A. Lovink
Secretaris: Mevr D. Ancla

Werknemers – vrijwilligers en flexibele krachten

De dagelijkse leiding is in handen van Ben Lachhab en Mireille van Gorkum. Daarnaast wordt er gewerkt met een klein flexibel team van professionals. Ben Lachhab is als Algemeen directeur in loondienst, alsmede een algemeen medewerker en een chefkok. Hier is een salarisregeling op van toepassing. De anderen zijn zelfstandig, meestal op uurbasis, conform sociaal maatschappelijk tarief.

Verder zet de Stichting vrijwilligers in, die in 2022 afhankelijk van het soort werk mogelijk ook een vergoeding ontvangen. Voor het bepalen van de vergoeding wordt er een verschil gemaakt tussen werkzaamheden voor impact-activiteiten, werkzaamheden vanuit basisbanen en re-integratie en activiteiten voor opbrengsten. Ook wordt er onderscheid gemaakt bij activiteiten die met continuïteit van de Stichting te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de telefoondienst.